In English

Förstudie avseende robust och pålitlig informationsdelning i vardag och kris baserat på samhällets totala resurser

Studien gjordes för en statlig myndighet och syftade till att utreda möjligheterna att utnyttja marknadens och statens resurser för robust och säker informationsdelning i vardag och kris.

Förstudien beställdes som ett led i myndighetens arbete kring robust och pålitlig informationsdelning i vardag och kris för samhällets aktörer. Såväl tekniskt som organisatoriskt stöd omfattas av utredningen. Drivkraften är ett övergripande behov av en robust, säker, flexibel och kostnadseffektiv lösning för informationsdelning som ska att stödja samhällets aktörer i vardag och kris.

Förstudien besvarar frågeställningar om hur informationsdelning kan utformas för att tillgodose det övergripande behovet samt vara realiserbart beträffande teknik, verksamhet och regler.

Tillvägagångssättet utgick ifrån en hypotes som sedan i olika workshops och intervjuver bekräftades eller förkastades. Hypotesen var ”Går det att realisera en robust och säker informationsdelning genom principen: lös koppling mellan kommunikation, information och verksamheter”. Detta för att undvika dyra och stela stuprörsystem och kunna nyttja befintliga system i samhället, offentliga såsom privata.

Studien visade att det var fullt möjligt att realisera informationsdelning enligt hypotesen och att det svarar mot det federativa mönstret i det svenska samhället och i krishanteringssystemet. Studien visade att när det gäller teknik finns redan större delen av det som behövs men att styrningen och förvaltningen behöver utvecklas för att kunna realisera hypotesen. Studien ledde fram till ett utvecklat förslag enligt ställd frågeställning som namngavs: Abonnemangsprincipen för informationsdelning. Studien visade också på att den största framgångsfaktorerna för förslaget ”abonnemangsprincipen” är förtroende och då för den realiserade lösningen vad avser styrning och förvaltning.

Slutsatserna från den genomförda analysen visade att robust och pålitlig informationsdelning enligt abonnemangsprincipen är en lämplig princip att använda för informationsdelning i vardag och kris.


Det här är bara ett exempel på vad vi hjälpt våra kunder med. Vill du veta mer vad vi kan göra?
Läs mer om vår expertis »