In English
2018-05-24

Generic Swedens årsstämma 2007

• Ingen aktieutdelning utgår för 2006

• Utgivande av 183 000 teckningsoptioner

• Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner

 
Vid gårdagens årsstämma beslutades att aktieutdelning ej ska utgå för 2006.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter med 1 suppleant.

Årstämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter: Stig-Arne Larsson, Hans Nilsson, Göran Tuvstedt, Peder Swenman, Lars-Åke Helgesson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist samt nyval av Arne Lindberg. Till suppleant valdes Jan Lund-Jensen.

I enlighet med styrelsens förslag fattade årsstämman beslut om att utge högst 183 000 teckningsoptioner med berättigande till teckning av högst 183 000 aktier till ledande befattningshavare och specialister inom bolaget.

I enlighet med styrelsens förslag fattade årsstämman beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 400 000 aktier.

Årsstämman beslutade att det inför årsstämman 2008 tillsätts en valberedning (2008 års valberedning) genom att de fyra största aktieägarna, om de så önskar, under september 2007 utser var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. 

Generic Sweden AB (publ)