In English
2018-05-24

Årsstämma i Generic Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Generic Sweden AB, 556472-3632, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2008 kl. 17.30, Konferenscenter Factory, Augustendalstorget  6, Nacka Strand.

A. Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken den 2 maj 2008. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Anmälan om deltagande skall ske till bolaget senast den 2 maj 2008, kl 16.00. Anmälan sker till e-post: info@generic.se eller på hemsidan www.generic.se/anmalan. Vid anmälan per post till Generic Sweden AB, Box 4023, 131 04 NACKA. Märk kuvert ”årsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-601 38 75.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet
biträden (högst två) till bolaget enligt vad som anges ovan.

B. Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om disposition beträffande bolagets vinst/förlust;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av revisorer
11. Beslut om valberedning.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (1)
Valberedningen föreslår att Lars-Åke Helgesson väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Val av styrelse och revisorer samt deras arvoden (punkt 8-10)
Valberedningen, representerad av de fyra största ägarna, består av Lars-Åke Helgesson (Företräder Marinus företagskapital i Bromma AB och även Styrelseordförande i Generic),
Hans Nilsson (Koncernchef i Generic), Peder Swenman (anställd i Generic) och
Arne Lindberg (anställd i Generic). 

Valberedningen föreslår följande:
Antalet styrelseledamöter skall vara 6 sex, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Larsson, Göran Tuvstedt, Hans Nilsson, Peder Swenman och Arne Lindberg samt nyval av Rickard Asp.  Till ny styrelseordförande föreslås Stig-Arne Larsson.

Lars-Åke Helgesson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist har avböjt omval.

Rickard Asp, född 1968, är civiligenjör och civilekonom, koncernchef i Nortech AB samt styrelseledamot i Generic Mobile Systems Sweden AB. 

Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om sammanlagt 300.000 kronor att fördelas på så sätt att styrelsens ordförande erhåller 150.000 kronor och övriga ej anställda ledamöter erhåller 75.000 kronor vardera.

Revisorerna och deras arvode
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för en mandatperiod av fyra år. Auktoriserade revisorn Birgitta Johansson Vognsen avses kvarstå som huvudansvarig revisor fram till stämman 2009. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.


Valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2009 består av de fyra största aktieägarna per den 31 augusti. Under september 2008 utser de var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Ordföranden för valberedningen väljs av dess egna ledamöter, dock skall inte styrelsens ordförande vara ordförande för valberedningen. Namnet på de fyra representanterna, vem de representerar och vem som utsetts tillordförande för valberedningen skall offentliggöras så snart representanterna har utsetts, dock, om möjligt, senast sex månader före årsstämma 2009. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.

Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt
aktieinnehav i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i
valberedningen till förfogande. Om en ledamot av valberedningen av detta eller annat skäl
lämnar valberedningen, skall – i samråd med dess kvarvarande ledamöter – någon annan
stor aktieägare utse representant att utgöra ledamot av valberedningen.

Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2009 rörande (i)
stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisorer samt
(v) utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Riktlinjerna skall omfatta även verkställande direktören, dock med undantag för att VD:s uppsägningslön och avgångsvederlag får uppgå till högst 18 månadslöner. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Antalet aktier och röster

Per avstämningsdag för rätt att få delta i årsstämman (fredag 2 maj 2008) uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 828 900.

Övrigt

Årsredovisningshandlingar för 2007 kommer senast den 10 april 2008 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Augustendalstorget 3, 6 tr, Nacka Strand, och på bolagets hemsida www.generic.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär detta och samtidigt uppger sin postadress.

Välkomna!

Nacka i april 2008

Styrelsen
Generic Sweden AB (publ)