In English
2018-05-24

Delårsrapport jan - sept 2008

Intäkterna från konsultverksamheten har ökat med 13 % jämfört med föregående år. Lönsamheten har varit svag, då den ännu inte har påverkats i någon större grad av pågående neddragning av kostnaderna.

Resultatet för tredje kvartalet påverkas av semesterperioden. Debiteringsgraden har dock varit god under juli, augusti och september. Förnyade avtal och nya långsiktiga beställningar gör att vi ser positivt på resten av året. Vi räknar med att de nya avtalen ska ge en förbättring av medeltimpriser och debiteringsgrad. Dessutom kommer rationaliseringsprogrammet gradvis att slå igenom och ge full effekt på kostnaderna under 2009.

Telekomverksamheten i Generic Mobile fortsätter att visa god lönsamhet även under det tredje kvartalet. Optimering av verksamheten pågår kontinuerligt genom kostnadsrationaliseringar och förbättring av kunderbjudandena. Generic Mobile har under tredje kvartalet främst satsat på försäljning av nya tjänster inom framför allt Messit-området.

Rationaliseringsprogrammet inom koncernen fortsätter. Tidigare aviserade kostnadsbesparingar på ca 10 MSEK per år har genomförts och ger effekt från fjärde kvartalet. Dessutom görs ytterligare kostnadsneddragningar med effekt från årsskiftet och som om ett led i detta har organisationen för konsultverksamheten setts över. Resultatet har blivit att antalet konsultbolag kommer att minska.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008 (pdf) >>