In English
2018-05-24

Generic Swedens årsstämma 2008

Vid dagens årsstämma i GENERIC SWEDEN AB kommenterade verkställande direktören Hans Nilsson de viktigaste händelserna under 2007 och hittills under 2008. Året 2007 innebar fortsatt goda resultat inom Telekomverksamheten men lönsamhetsproblem inom Konsultverksamheten. Omfattande satsningar och åtgärder för att återställa lönsamheten har vidtagits såsom att en ny effektivare organisation förbereddes under hösten och infördes 1 jan 2008 samt att åtgärder vidtagits för att sänka kostnader inom moderbolag och konsultverksamhet. Fas 1 av dessa åtgärder genomfördes under hösten och en fas 2 med ytterligare besparingar kommer att genomföras under första halvåret 2008.

Orderingången hittills under 2008, inom konsultrörelsen, har varit mycket bra och debiteringsgraden ökar. VDs bedömning för 2008 är ett fortsatt gott resultat inom Telekomverksamheten och att Konsultverksamheten utvecklas positivt men kvarvarande effekter påverkar första delen av 2008.

Årsstämman beslutade att aktieutdelning ej ska utgå för 2007.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter.

Årsstämman beslutade om val av följande styrelseledamöter: Omval av Stig-Arne Larsson, Hans Nilsson, Göran Tuvstedt, Peder Swenman och Arne Lindberg samt nyval av Rickard Asp. De avgående ledamöterna Lars-Åke Helgesson och Ulla-Britt Fräjdin- Hellqvist, vilka avböjt omval, samt suppleanten Jan Lund-Jensen avtackades.

Styrelsearvodet fastställdes till 300 000 kr att fördelas på så sätt att styrelsens ordförande erhåller 150 000 kr och övriga ej anställda ledamöter erhåller 75 000 kr vardera.

Till revisor för en mandatperiod av fyra år omvaldes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB.

Årsstämman beslutade att det inför årsstämman 2009 tillsätts en valberedning genom att de fyra största aktieägarna per 31 augusti, om de så önskar, under september 2008 utser var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stig-Arne Larsson till ny styrelseordförande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Hans Nilsson, VD och koncernchef, e-post: hans.nilsson@generic.se
Ulf Zander, CFO, e-post: ulf.zander@generic.se
Tel 08-601 38 00

Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl a Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl a meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 200 anställda och är sedan oktober 2006 noterad på NGM Equity, med kortnamnet GENI.