In English

Legala pressmeddelanden 2009

Generics företrädesemission övertecknad

18 december - Generic har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 10,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen övertecknades med 48,6 procent, vilket innebär att det garantiåtagande som har ingåtts inte behöver utnyttjas.

Generic Sweden AB offentliggör informationsbroschyr avseende företrädesemission

30 november - En informationsbroschyr avseende företrädesemissionen som den extra bolagsstämman godkände den 23 november 2009 tillhandahålls från och med idag på Generics hemsida. Om du önskar beställa informationsbroschyren, vänligen kontakta Generic på telefon 08 - 601 3800.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Generic Sweden AB

23 november

Fredrik Svedberg utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB

23 november - Fredrik Svedberg (f.1969) utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB. Fredrik är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998 och har sedan 2001 arbetat som aktiv ägare och styrelseledamot inom mjukvarusektorn. Fredrik Svedberg tillträder sin befattning som VD den 23 november 2009.

Valberedningen 2010 – sammansättning samt förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 23 november 2009

09 november - I överensstämmelse med beslut vid årsstämman i maj 2009 har styrelsens ordförande kontaktat de fyra största aktieägarna per 30 september 2009, vilka tillsammans med styrelsens ordförande och en representant för de mindre aktieägarna skall utgöra valberedning.

Kontrollägarskifte och säkerställd nyemission i Generic

06 november - Ägarförändring: Hans Krantz och Fredrik Svedberg har idag via Krantz Svedberg Förvaltning AB förvärvat 2 838 015 aktier i Generic, vilket motsvarar 41,6 procent av aktiekapitalet och rösterna. - Företrädesemission säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier: Den 5 november 2009 offentliggjorde Generic att styrelsen beslutat föreslå en nyemission om 10,1 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget är villkorat av att emissionen till fullo täcks in av teckningsförbindelser och garantier.

Kallelse till extra bolagsstämma i Generic Sweden AB (PUBL)

06 november - Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ), 556472-3632, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2009 kl. kl 17.00 i Tornvillan, Augustendalsvägen 36, Nacka Strand.

Generic offentliggör företrädesemission

05 november - I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av verksamheten, har styrelsen beslutat föreslå en nyemission om 10,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 23 november 2009 och förutsätter att nyemissionen till fullo kan täckas in av teckningsförbindelser och garantier.

Generic tidigarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2009

26 oktober - Generic tidigarelägger bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2009. Nytt datum för rapporten är torsdagen den 5 november 2009.

Moderbolaget förvärvar successivt minoritetens andel i Generic Mobile

05 juni - Generic Sweden AB och minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Generic Mobile har träffat ett förlikningsavtal avseende tvångsinlösen av samtliga utestående minoritetsaktier.

Kommuniké från Generics årsstämma 2009

14 maj - Vid dagens årsstämma i GENERIC SWEDEN AB presenterade Hans Nilsson, verkställande direktör till och med första kvartalet 2009, och Peter Jansson, verkställande direktör sedan 6 april, de viktigaste händelserna under 2008 och första kvartalet 2009.

Generic årsredovisning 2008 publicerad

09 april - Årsredovisning 2008 från finns nu tillgänglig. En sammanfattning ”Året i sammandrag” kommer att publiceras den 15 april 2009. Årsredovisningen och Året i sammandrag kan beställas genom att skicka e-post till info@generic.se

Peter Jansson utsedd till ny Vd och koncernchef i Generic Sweden AB

27 mars - Styrelsen i Generic Sweden AB har utsett Peter Jansson till ny Vd och koncernchef i Generic Sweden AB. Peter Jansson är för närvarande Vd för Generic Solutions Sweden AB ett av dotterbolagen inom Generic koncernen som erbjuder konsulttjänster inom IT området. Peter, som är 42 år och har en Masterutbildning i Computer Science från Uppsala Universitet, har arbetat inom Generic koncernen sedan 2005. Han var tidigare verksam inom Prevas och ABB.

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2008

18 februari

Information om varsel och tidigarelagd bokslutskommuniké

16 februari - Generic har idag lagt varsel om uppsägning av ett 15-tal anställda. Varslet beror på minskad beläggning och berör framförallt konsulter som arbetar mot den civila marknaden.