In English
2018-05-24

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2008

Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NASDAQ OMX First North, Certified Adviser är Remium

Januari – december 2008
• Nettoomsättningen ökade med 9,3 % till 249 914 (228 616) kSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 5 256 (7 936) kSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -4 628 (-2 139) kSEK och rörelsemarginalen uppgick till -1,9 (-0,9) %.
• Resultat efter skatt uppgick till -5 015 (-2 856) kSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,87 (-0,52) SEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till 1 495 (-5 040) kSEK.
• Huvudfokus har lagts på kostnadsbesparande åtgärder. Lönsamhet prioriteras framför tillväxt. Omfattande rationaliseringar har genomförts och ytterligare kostnadsnedskärningar kommer att genomföras. Avvecklings-kostnader med cirka 2 400 kSEK har belastat resultatet för fjärde kvartalet.
• Konjunkturnedgången möts genom anpassning av personalstyrkan inom konsultverksamheten till en vikande marknad.
• Telekomverksamheten och huvudmarknaden för konsultverksamheten, den militära, bedöms inte i någon högre grad bli påverkade av konjunkturnedgången.

VD-KOMMENTAR
Koncernen har haft fortsatta lönsamhetsproblem under 2008 beroende på vikande konjunktur och därmed bristande beläggning inom den del av konsultverksamheten som riktar sig mot näringslivssektorn och på underkritisk volym i koncernen för att bära kostnaderna i nuvarande moderbolag. Strukturkostnaderna i koncernen har varit för höga i förhållande till omsättning och resultat i de operativa bolagen.
Telekomverksamheten i Generic Mobile och konsultverksamheten mot försvarsmarknaden har länge varit och är lönsamma. Konsultverksamheten mot näringslivssektorn har dock inte varit lönsam. Genom att anpassa personal-styrkan främst inom de olönsamma delarna till marknadssituationen och genom att anpassa koncernstrukturen till en minskande verksamhetsvolym kan lönsamheten i koncernen återställas.
Ett rationaliseringsprogram har genomförts under 2008. Programmet innebär att antalet operativa bolag har minskats från fem till tre och att rationaliseringar har genomförts inom moderbolaget. Programmet innebär sänkta kostnader under 2009 med ca 11 MSEK jämfört med 2008. Effekten under 2008 har dock varit marginell, vilket syns på den svaga lönsamheten. Under 2009 har styrelsen beslutat om ytterligare åtgärder för att stärka lönsamheten. Under februari 2009 har ett 15-tal personer varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist. Fortsatta rationaliseringar kommer att genomföras under 2009.
Sammantaget ger åtgärderna en kostnadsbesparing på 15 MSEK för 2009 och 20 MSEK för 2010, vilket bedöms ge en väsentlig positiv årlig resultateffekt. Vi har bedömt att kraftfulla åtgärder är nödvändiga speciellt i detta marknads-läge, där lågkonjunkturen förväntas minska efterfrågan på konsulter inom den civila sektorn. Vi bedömer att telekom-marknaden och försvarsmarknaden kommer att beröras i mindre grad. Vi fokuserar sålunda på våra kärnområden och intensifierar vårt rationaliseringsprogram, men behåller samtidigt en beredskap att fånga nya affärsmöjligheter på det sätt, som Generic alltid varit lyckosamt med. Med denna strategi räknar vi med att återställa lönsamheten i Generic.

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2008 >>

För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Nilsson, VD och koncernchef tel 08-601 38 04 e-post: hans.nilsson@generic.se
Ulf Zander, CFO tel 08-601 38 32 e-post: ulf.zander@generic.se