In English
2018-05-24

Moderbolaget förvärvar successivt minoritetens andel i Generic Mobile

Generic Sweden AB och minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Generic Mobile har träffat ett förlikningsavtal avseende tvångsinlösen av samtliga utestående minoritetsaktier. Överenskommelsen innebär att Generic Sweden AB under perioden juni 2009 till september 2010 successivt förvärvar minoritetens aktier (motsvarande 8% av totala antalet aktier) för 9.0 MSEK, varav minst 3,375 MSEK under 2009.

Minoriteten i Generic Mobile påkallade tvångsinlösen av minoritetsaktierna den 30 jan 2008. Parterna har varit ense om att Moderbolaget har en rätt och en skyldighet att lösa in Minoritetsaktierna, men varit oense om det lösenbelopp som skulle tillämpas. Generics styrelse har gjort en samlad bedömning som innebär att överenskommen förlikning är till bolagets och aktieägarnas bästa jämfört med att fullfölja skiljeförfarandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
 
Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: peter.jansson@generic.se Tel 08-601 38 00
Stig-Arne Larsson, Styrelseordförande, e-post: stig-arne.larsson@telia.com Tel 070-513 32 00
 
Om Generic:

IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.