In English
2018-05-24

Rapport från Generics Årsstämma

Generic Sweden AB har per den 6 maj 2010 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik Gabrielson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

- årsredovisningen för 2009 fastställdes,

- styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009,

- styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda beviljades ett arvode om 75.000 kr vardera,

- för tiden intill dess att årsstämman 2011 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Peter Ragnarsson (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

samt

Erik Gabrielson (nyval)

- i enlighet med förslaget i kallelsen utsågs Hans Krantz till styrelsens ordförande

- det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2010,

sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största

aktieägarna i bolaget,

- styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om en positiv utveckling i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2010. Vidare informerades det om att bolagets konsultverksamhet kommer att ledas av nytillträdande Mikael Edman.

Styrelsen

Hans Krantz, styrelsens ordförande

Fredrik Svedberg, VD