In English
2018-05-24

Generic Sweden AB Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2010

Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NASDAQ OMX First North

 

Januari – december 2010 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 149,4 MSEK (195,8 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (-29,1 MSEK), inklusive omstruktureringskostnader på 4,1 MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,3 MSEK (-30,3 MSEK).
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,5 MSEK (-29,2 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,70 SEK (-3,27 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 MSEK (3,1 MSEK).
  • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det inte lämnas någon utdelning för 2010.

Bokslutskommuniké (pdf) >>

 

VD-kommentar: Bästa resultatet på fem år

”Resultatet för år 2010 är det bästa på fem år för Generic. Det omstruktureringsprogram som annonserades senhösten 2009 slutfördes under året med stor framgång. Både konsult- och telekomverksamheten redovisar väsentligt förbättrade resultat och koncernens finansiella ställning har ytterligare förstärkts.

Telekomverksamheten levererade ett mycket starkt resultat för år 2010, vilket var glädjande. Den positiva utvecklingen i konsultverksamheten fortsatte under det fjärde kvartalet, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Generic står idag starkare än på länge och jag ser med stor tillförsikt på framtiden. Våra verksamheter har starka marknadspositioner och min bedömning är att det finns en fortsatt god efterfråga på bolagets produkter och tjänster.”

 

Generic i korthet

Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom område där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings och kommunikationssystem till förvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad

teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 150 Mkr och har ca 100 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se