In English
2018-05-24

Rapport från Generics årsstämma 2011

-       årsredovisningen för 2010 fastställdes,

-       styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010,

-       styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

-        för tiden intill dess att årsstämman 2012 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

 

Hans Krantz (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Peter Ragnarsson (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Erik Gabrielsson (omval)

 

-       till bolagets revisor utsågs Pricewaterhouse Coopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

-       det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2011, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

-       styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

-       styrelsens förslag i kallelsen avseende ändring av bolagsordningens §8, kallelse till bolagsstämma, godkändes.

 

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om en positiv utveckling i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2011.

 

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

 

Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef