In English
2018-05-24

Rapport från Generics årsstämma 2014

Generic Sweden AB har per den 14 maj 2014 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik Gabrielson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

- årsredovisningen för 2013 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition

- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,

- styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

- för tiden intill dess att årsstämman 2015 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Erik Gabrielson (omval)

Stefan Widén (nyval)

- till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

- det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2014, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

- styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2014.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef